Pobierz Książkę Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. za darmo pdf, ePub, kindle

Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. Pobierz (Czytaj online.Download) Książkę za darmo PDF, ePub, Kindle


Okładka książki Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół.


W pro­jek­cie ba­daw­czym, sta­no­wią­cym stu­dium em­pi­rycz­ne o cha­rak­te­rze po­rów­naw­czym, po­szu­ki­wa­no zna­czą­cych związ­ków uczniów z kon­kret­ny­mi miej­sca­mi w pol­skim (Szcze­cin) i fran­cu­skim (Rennes) liceum ogól­no­kształ­cą­cym. Klu­czem do sym­bo­licz­nej prze­mia­ny prze­strze­ni edu­ka­cyj­nej w przy­ja­zne ucznio­wi miej­sce, uczy­nio­no po­trze­bę pry­wat­no­ści i…

W pro­jek­cie ba­daw­czym, sta­no­wią­cym stu­dium em­pi­rycz­ne o cha­rak­te­rze po­rów­naw­czym, po­szu­ki­wa­no zna­czą­cych związ­ków uczniów z kon­kret­ny­mi miej­sca­mi w pol­skim (Szcze­cin) i fran­cu­skim (Rennes) liceum ogól­no­kształ­cą­cym. Klu­czem do sym­bo­licz­nej prze­mia­ny prze­strze­ni edu­ka­cyj­nej w przy­ja­zne ucznio­wi miej­sce, uczy­nio­no po­trze­bę pry­wat­no­ści i jej uwzględ­nie­nie w go­spo­da­ro­wa­niu prze­strze­nią szkoły. Z pomocą ka­te­go­rii “pry­wat­ność” do­ko­na­no opisu prze­strze­ni szkoły, eks­po­nu­jąc sposób wy­twa­rza­nia prze­strze­ni i jej użyt­ko­wa­nia, per­cep­cję oraz wa­lo­ry­za­cję przez mło­dych ludzi. Przy­ję­ty sposób ro­zu­mie­nia prze­strze­ni edu­ka­cyj­nej dał moż­li­wość przej­ścia od opisu te­ry­to­rial­ne­go prze­strze­ni edu­ka­cyj­nej (prze­strze­ni kon­kret­nej szkoły), w sensie naj­bar­dziej fi­zycz­nym (ma­po­wym), do opisu nor­ma­tyw­nej wizji więzi między jej człon­ka­mi. Kon­struk­cję po­ję­cio­wą ob­ra­nej stra­te­gii ba­daw­czej ce­cho­wał wy­raź­nie po­gra­nicz­ny cha­rak­ter. Do ba­da­nia związ­ku kul­tu­ry i edu­ka­cji zo­sta­ły wy­ko­rzy­sta­ne po­ję­cia za­anek­to­wa­ne wprost z an­tro­po­lo­gii kul­tu­ro­wej (an­tro­po­lo­gia prze­strze­ni E. Halla) i psy­cho­lo­gii spo­łecz­nej (psy­cho­lo­gii pry­wat­no­ści w ujęciu I. Alt­ma­na oraz P. Ke­lvi­na). W wyniku pierw­sze­go etapu badań na­stą­pi­ło prze­kształ­ce­nie wstęp­nie za­ry­so­wa­nych pro­ble­mów w kon­kret­ne py­ta­nia: 1) W jaki sposób szkoła po­przez go­spo­da­ro­wa­nie prze­strze­nią, roz­wią­zu­je pro­blem za­pew­nie­nia pry­wat­no­ści swoim uczniom? 2) Jakie są ocze­ki­wa­nia ucznia w za­kre­sie go­spo­da­ro­wa­nia prze­strze­nią szkoły, uwzględ­nia­ją­ce­go po­trze­bę po­sza­no­wa­nie pry­wat­no­ści jej użyt­kow­ni­ków? 3) Co sta­no­wi o od­ręb­no­ści prze­strzen­nej szkoły pol­skiej i fran­cu­skiej w wy­mia­rze za­pew­nie­nia uczniom po­czu­cia pry­wat­no­ści? Opie­ra­jąc się na za­ło­że­niach pa­ra­dyg­ma­tu in­ter­pre­ta­tyw­ne­go przy­ję­to in­te­rak­cjo­ni­stycz­ny, in­dy­wi­du­ali­stycz­ny sposób upra­wia­nia analiz edu­ka­cyj­nych, eks­po­nu­ją­cy po­trze­bę ba­da­nia szkol­nych kon­tek­stów pro­ce­sów na­ucza­nia i wy­cho­wa­nia. Do­mi­nu­ją­cą me­to­do­lo­gicz­ną for­mu­łą po­stę­po­wa­nia dla tak zde­fi­nio­wa­nych badań są naj­czę­ściej studia przy­pad­ków (case stu­dies) na­kie­ro­wa­ne na me­ta­fo­rycz­ną per­cep­cję kul­tu­ry, studia ma­te­ria­łów wi­zu­al­nych, prze­strzen­ne­go układu miejsc pracy, etc. W li­te­ra­tu­rze nie­miec­kiej znane jako por­tre­ty szkoły (school por­tra­its). Wy­ko­rzy­sta­ną stra­te­gię em­pi­rycz­ną do­kład­niej okre­ślić można jako metodę et­no­gra­ficz­ną (wy­ko­rzy­stu­ją­cą do­świad­cze­nia fo­to­et­no­gra­fii), miesz­czą­cą się w nurcie et­no­gra­fii edu­ka­cji. Ba­da­nie wła­ści­we pro­wa­dzo­no w roku szkol­nym 2004/2005. Wy­ko­na­no ba­da­nie an­kie­to­we (Fran­cja N=332, Polska N=348), 64 wy­wia­dy z ucznia­mi w obu po­pu­la­cjach, do­peł­nia­ne ob­ser­wa­cja­mi 92 lekcji w liceum fran­cu­skim oraz 114 godzin lek­cyj­nych w szkole pol­skiej. Wy­ko­rzy­sta­no rów­nież wywiad gru­po­wy oraz wywiad z in­ter­pre­ta­cją fo­to­gra­mów (zdjęć prze­strze­ni obu szkół). In­spi­ra­cja do pod­ję­cia badań wią­za­ła się z po­trze­bą stu­diów nad za­nie­dba­ny­mi ka­te­go­ria­mi pe­da­go­gicz­ny­mi, do któ­rych nadal należą prze­strzeń i czas.

 

Język Polski!


Pobierz Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. Książkę za darmo pdf mobi epub mp3 fb2 CD txt doc kindle Ibook iOS:Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. (0.00 PLN)


Dołącz do setek tysięcy zadowolonych użytkowników, którzy spędzili niezliczone godziny szukając multimediów i treści online teraz i teraz, ciesząc się najbardziej znanymi nowymi książkami, czasopismami i komiksami.

Jest tutaj i jest za darmo. Dlatego musisz się zarejestrować:

 • Nieograniczone książki, czasopisma i komiksy, gdziekolwiek jesteś: bezpośrednio w przeglądarce na komputerze lub tablecie.
 • Ponad 10 milionów tytułów obejmuje każdy możliwy gatunek.
 • Zdobądź najlepsze książki, czasopisma i komiksy w dowolnym gatunku, w tym w Akcji, Przygodach, Anime, Manga, Dzieci i Rodzina, Klasyka, Komedie, Referencje, Podręczniki, Dramat, Cudzoziemcy, Horror, Muzyka, Romans, Science fiction, Fantasy, Sport i wiele innych.
 • Nowe tytuły są dodawane codziennie! Lubimy dbać o świeżość.
 • Wszystkie platformy. W pełni zoptymalizowany.
 • Dowiedz się, dlaczego tysiące ludzi jeżdżą każdego dnia.
  Zarejestruj się teraz i ciesz się rozrywką, bez ograniczeń!

  data wydania
  ISBN
  8360065176
  liczba stron
  200
  język
  polski


  Pobierz Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. eBook za darmo:

  Mirror-2

  Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół..pdf (PLN-0.00)

  Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół..epub (PLN-0.00)

  Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół..doc (PLN-0.00)

  Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół..txt (PLN-0.00)

  Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół..mobi (PLN-0.00)

  Książki cenowe:


  Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół..PDF – (PLN 0.00);

  Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół..MOBI – (PLN 0.00);

  Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół..EPUB – (PLN 0.00);

  Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół..DOC – (PLN 0.00);

  Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół..TXT – (PLN 0.00);

  TAGS:

  Online Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. ebook, Książkę Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. FB2, Download Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. PDF , Download Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. MOBI, Online Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. książkę, Za darmo Pobierz Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. IPhone, Online Książkę Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. PDF, Za darmo Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. DJVU, Za darmo pobierz Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. TXT, Pobierz Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. RTF, Online Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. FB2 , e-książkę Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. pobierz TXT, Za darmo Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. pobierz książkę, Książkę Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. pobierz MOBI, Pobierz Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. IPad, Czytaj Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. MOBI, Czytaj Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. DOCX, Za darmo Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. AWZ, Download książkę Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. iPad , Za darmo Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. DJVU, Download Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. książkę za darmo, Za darmo książkę Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. DVD, Czytaj Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. TXT, eBook Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. pobierz DJVU, Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. pobierz książkę za darmo, Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. pobierz książkę pdf za darmo, Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. pdf książkę pobierz za darmo, Pobierz książkę Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół. pdf za darmo.

  Leave a Reply